การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

--------------------------------------------------------------

สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม (more…)

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

--------------------------------------------------------------

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. มากกว่า ๒๖๐ คน การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. และการรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น อาทิ นิยามและประเภทพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเป้าหมายของแนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อน/สนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง เห็นว่าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวในทุกภาคของประเทศ    

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 มีนาคม 2565 ผ่าน Web Conference

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จัดประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการทำงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวต้อนรับ และนางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษา จำนวน ๒๓ คน การประชุมหารือฯ เริ่มด้วยการนำเสนอผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อรายงานและแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ ข้อมูลเชิงลึกที่เทศบาลมี การเชื่อมต่อข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำที่มีการตรวจวัด ทั้งนี้ เทศบาลตำบล บ้านฉางยินดีที่จะดำเนินงานร่วมกับ สผ. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการดำเนินงานที่จะยกระดับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบให้เทศบาลต่าง ๆ ต่อไป

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 2 มีนาคม 2565

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จัดประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผน การทำงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม กล่าวต้อนรับ และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลท่าข้าม กำนันตำบลท่าข้าม ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษา จำนวน ๓๐ คน การประชุมหารือฯ เริ่มด้วยการนำเสนอผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อรายงานและแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ ข้อมูลเชิงลึก ที่เทศบาลมี และการเชื่อมต่อข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน .๕ ไมครอน (PM2.5) และคุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าข้ามยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับ สผ. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการดำเนินงานที่จะสนับสนุนให้เทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นต้นแบบให้เทศบาลต่าง ๆ ต่อไป

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 2 มีนาคม 2565

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จัดประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการทำงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษา จำนวน ๒๘ คน   การประชุมหารือฯ เริ่มด้วยการนำเสนอผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อรายงานและแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ ข้อมูลเชิงลึกที่เทศบาลมี การเชื่อมต่อข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เทศบาลนครแหลมฉบังยินดีที่จะดำเนินงานร่วมกับ สผ. และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังมอบนโยบาย

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๒ (12th East Asia Summit High - Level Seminar on Sustainable Cities: 12th EAS - HLS) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยได้รับเกียรติจาก Mr Phouvong Luangxaysana, Vice Minister กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. SHODA Yutaka, Vice Minister for Global Environmental Affairs กระทรวงสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น และ Dr. Sugumari Shanmugam, Undersecretary, Climate Change Division กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ มาเลเซีย ร่วมเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๑ (SDG 11) และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอข้อริเริ่มใหม่เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ภายในปี ๒๐๓๐ โดยการประชุม แบ่งเป็นการบรรยายและการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการจัดการของเสียและขยะพลาสติกในทะเล การปรับตัวและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจ (Voluntary Local Review: VLR) และแนวทางบูรณาการสู่เมืองที่ยั่งยืนและเมืองคาร์บอนต่ำ รวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGsFrontrunner Cities ที่แล้วเสร็จและกรอบการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่สอง ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของ AWGESC ทั้ง ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน จำนวนมากกว่า ๑๓๐ คน สำหรับประเทศไทยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศของ AWGESC เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานและเทศบาลที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กชพ. Download PDF⇒⇒⇒R_onepage 12 th HLS

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีรวมทั้งมีภารกิจขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ กชพ. จึงจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอิศรพันธ์กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมหารือฯ จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง (นายสมชาย จริยเจริญ) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยนางชรินี สุวรรณทัต ผอก.สิ่งแวดล้อมชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการเรื่องภูมินิเวศไว้ในงานพัฒนาเมืองของแต่ละหน่วยงานรวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกผลักดันเมืองต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานภูมินิเวศ เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการการจัดทำแผนผังการพัฒนาเมือง การนำสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีต่อไป

พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)

 

พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom

--------------------------------------------------------------

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)  ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก H.E. DATO  LIM JOCK  HOI เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานและกล่าวเปิด Ms. Siti Nurbaya Bakar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้มอบรางวัลฯ และ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลฯ โดยนายวราวุธ ศิลปาอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้ง ๔ แห่ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า ๑๒๐ คน เทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้ (๑) ประเภทเสนอโดยประเทศ ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (๒) ประเภทแข่งขัน เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้รับรางวัล Certificates of Recognition ได้แก่ - เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านอากาศ (Clean Air) - เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านน้ำ (Clean Water) - เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land)

H.E. DATO  LIM JOCK  HOI เลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปาอาชา

   

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Webex Meeting นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๕ คน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ (๑) สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙ (๒) ผลการพิจารณารางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) และ (๓) ผลการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme และมีมติเห็นชอบ (๑) ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อริเริ่มและแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง และ (๒) แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมที่สำคัญและมีมติ ดังนี้ (๑) รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (๒) เห็นชอบกับแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ให้สามารถประเมินผลการดำเนินงานในระยะแรก (เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๕) และเตรียมการดำเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ (๓) เห็นชอบในหลักการต่อกรอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)    

การสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

การสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๕๐ น.

สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Cisco Webex Meetings

--------------------------------------------------------------

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๕๐ น. เป็นการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Cisco Webex Meetings โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนา และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน การสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน รวมถึง แลกแปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. มากกว่า ๓๐๐ คน การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. การอภิปรายและเสวนา เรื่อง “พื้นที่สีเขียว...วัคซีนทางรอด” ใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ “ความมั่นคงทางด้านอาหาร” ประเด็น “สวนผักคนเมือง” โดย ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ “พื้นที่สีเขียวเพื่อปากท้อง” โดย คุณสมฤทัย เล็กศรีสกุล ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาโครงการ บริษัท MQDC “ต้นไม้...บำบัดมลพิษ ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย” ประเด็น “การเลือกใช้ชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการบำบัดมลพิษและส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย” โดย ผศ. ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและลดมลพิษ ควรอยู่ตรงไหน???” โดย นายยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park และ “พื้นที่สีเขียว ..ที่เป็นมากกว่าพื้นที่สีเขียว โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รวมทั้ง ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ บรรเทามลพิษทางอากาศและความร้อน รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีต่อประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความรุนแรงทั้งการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน Download (PDF)⇒⇒⇒Final_เนื้อข่าว One page สัมมนาG17 ส.ค 64  

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙

(19th Meeting of ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 19th AWGESC)

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผ่าน Zoom

--------------------------------------------------------------

           สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙ (19th Meeting of ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 19th AWGESC) ผ่าน Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี Dr. Nagulendran Kangayatkarasu ประธานคณะทำงาน AWGESC เป็นประธานการประชุม Dr. Aung Myint Maw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ (Host Country) เป็นรองประธานการประชุม พร้อมผู้แทนคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยมี Dr. Vong Sok สำนักเลขาธิการอาเซียน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สำหรับประเทศไทย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม รวมทั้ง องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งสิ้น ๗๗ คน

การประชุม AWGESC ครั้งนี้ มีผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ข้อเสนอตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง ที่ยั่งยืน ด้านพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ร่วมกันพัฒนา และผลการเสนอเมืองของประเทศไทย เข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้

(๑) ประเภทเสนอโดยประเทศ ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ (5th ASEAN ESC Award) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

(๒) ประเภทแข่งขัน เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้รับรางวัล Certificates of Recognition ได้แก่

- เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านอากาศ (Clean Air)

- เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านน้ำ (Clean Water)

- เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land)

ทั้งนี้ ผลการประชุม AWGESC จะเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๒ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

       

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ และรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕

และรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

(Selection Panel Meeting of the 5th ASEAN ESC Award & 4th Certificates of Recognition 2021)

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผ่าน Zoom

--------------------------------------------------------------

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ และรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Selection Panel Meeting of the 5th ASEAN ESC Award & 4th Certificates of Recognition 2021) ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผ่าน Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. โดยมี Dr. Nagulendran Kangayatkarasu ประธานคณะทำงาน AWGESC เป็นประธานการประชุม Dr. Aung Myint Maw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ (Host Country) เป็นรองประธานการประชุม พร้อมผู้แทนคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียน Dr. Vong Sok ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สำหรับประเทศไทย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทย เป็นกรรมการในการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (selection panel) โดยในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้ ๑. ประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา ๒. ประเภทแข่งขัน (Certificates of Recognition) เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้แก่ ๒.๑ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านอากาศ (Clean Air) ๒.๒ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านน้ำ (Clean Water) ๒.๓ เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านขยะและพื้นที่ สีเขียว (Clean Land) โดยผลการประชุมต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ/กชพ. รวมทั้งสิ้น ๔๗ คน    

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ตามนโยบายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเป็น ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของภาครัฐ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) โดยกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน ๒๔ คน โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอวาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง และเสนอวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ
 • การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ
 • การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒ กรณี)
 • คดีหมายเลขดำที่ ฟส. ๘/๒๕๖๒
 • โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายใต้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ฉบับ
เรื่องเพื่อพิจารณา
 • การยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ในพื้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง
 • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี
 • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๒ ปี
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และรับรองมติการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ เพื่อเสนอ กก.วล. ต่อไป

1 2 3

การสำรวจพื้นที่คูคลอง และระบบการจัดการน้ำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ซึ่งนำโดย นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ และเจ้าหน้าที่ ทน. เข้าร่วมสำรวจพื้นที่คูคลองต่าง ๆ และระบบการจัดการน้ำในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) โดยกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน ๒๔ คน โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอวาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง และเสนอวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ
 • การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ
 • การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒ กรณี)
 • คดีหมายเลขดำที่ ฟส. ๘/๒๕๖๒
 • โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายใต้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ฉบับ
เรื่องเพื่อพิจารณา
 • การยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ในพื้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง
 • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี
 • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๒ ปี
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และรับรองมติการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ เพื่อเสนอ กก.วล. ต่อไป

slot deposit pulsa slot gacor sbobet idn poker Joker123