การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การกระชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

การกระชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาวิธีการใช้งานและการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลแผนผังภูมินิเวศภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาวิธีการใช้งานและการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลแผนผังภูมินิเวศภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะครั้งที่ 4/2563

การสัมนาระดมความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2580

การสัมนาระดมความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 - 2580

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเมืองนิเวศตาคลี (Eco-city)

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเมืองนิเวศตาคลี (Eco-city) เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2020 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอ และการกำหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศแต่ละประเภท และ (ร่าง) เกณฑ์และมาตราฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนาวทางการพัฒนาที่เหมาะสมบนพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศแต่ละประเภท ภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุนชนเชิงนิเวศ ในวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Mulberry A ชั้น 10 โรงแรมเดอะเบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพเสริมแบบบูรณาการ

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพเสริมแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง เมื่อวานพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

1 2

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) โดยกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน ๒๔ คน โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอวาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง และเสนอวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ
  • การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ
  • การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒ กรณี)
  • คดีหมายเลขดำที่ ฟส. ๘/๒๕๖๒
  • โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายใต้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ฉบับ
เรื่องเพื่อพิจารณา
  • การยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ในพื้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง
  • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี
  • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๒ ปี
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และรับรองมติการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ เพื่อเสนอ กก.วล. ต่อไป

mobil bahis Buz Lazer epoksi reçine kürtaj ankara epoksi zemin kaplama betgaranti likit betboo kolaybet betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet betgaranti marsbahis giriş tipobet Betvole betgaranti hoş geldin bonusu veren siteler youwin casino siteleri betexper vdcasino vdcasino bahigo bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort gaziantep escort kayseri escort izmir escort marmaris escort