- No Found -

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2566... อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำและเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบทโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DOWNLOAD PDF »»»»»»»»»»»»»»»สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566... อ่านต่อ

เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award: ASEAN ESC Award) เป็นการดำเนินงานตาม “แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘” (ASEAN Socio – Cultural Blueprint: ASCC Blueprint 2025) ซึ่งเป็นแผนงานที่มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกิจกรรมความร่วมมือที่ให้ความสาคัญกับประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นภารกิจสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน... อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. (ฉบับที่ปรับแก้ไข) ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวม 4 ตำบล เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลฯ ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

กำหนดการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. (รายตำบล) ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยนายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566... อ่านต่อ

slot deposit pulsa tanpa potongan