การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2566... อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำและเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบทโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DOWNLOAD PDF »»»»»»»»»»»»»»»สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566... อ่านต่อ

เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award: ASEAN ESC Award) เป็นการดำเนินงานตาม “แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘” (ASEAN Socio – Cultural Blueprint: ASCC Blueprint 2025) ซึ่งเป็นแผนงานที่มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกิจกรรมความร่วมมือที่ให้ความสาคัญกับประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นภารกิจสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยนายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566... อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ฉบับ

การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ฉบับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2566 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ

สผ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร “คดีทุจริตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “คดีทุจริตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างที่ต้องจัดทำ IEE/EIA”  ในการอบรมหลักสูตร การไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ให้กับบุคคลากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ 35 คน... อ่านต่อ

สผ. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดระเบียบป้าย

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สผ. โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)ประชุมหารือในประเด็นการจัดระเบียบป้าย โดยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม... อ่านต่อ

slot deposit pulsa tanpa potongan