- No Found -

แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

“แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” มีความเชื่อมโยงกับ “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน” ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคยจัดทำและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริบทของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันภัยพิบัติ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้พื้นที่สีเขียวมีปริมาณและคุณภาพที่ลดลง ดังนั้น เพื่อตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) บริบทการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเมือง ดังนั้น จึงเห็นควรผลักดัน “แนวทางการขับเคลื่ฏอนการจัดการพื้นที่สีเขียว อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และบูรณการความร่วมมือต่อไป   Download PDF⇒⇒⇒แนวทางการขับเคลื่อนฯ ฉบับย่อ(1)... อ่านต่อ

สผ.จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สผ. จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์สวีท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetings... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 1/2566... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2565

กฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ

slot deposit pulsa tanpa potongan