ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566... อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำและเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบทโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ DOWNLOAD PDF »»»»»»»»»»»»»»»สรุปผลการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566... อ่านต่อ

เมืองที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award: ASEAN ESC Award) เป็นการดำเนินงานตาม “แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘” (ASEAN Socio – Cultural Blueprint: ASCC Blueprint 2025) ซึ่งเป็นแผนงานที่มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกิจกรรมความร่วมมือที่ให้ความสาคัญกับประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นภารกิจสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน... อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานตาม “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ระยะแรก”

รายงานผลการดำเนินงานตาม “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ระยะแรก” Download PDF»»»»รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (ระยะแรก)... อ่านต่อ

การเสวนาหัวข้อ “การแบ่งเขตพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลสำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล: การประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่... อ่านต่อ

สผ. ร่วมกับกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระเบียบป้าย

สผ. โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระเบียบป้ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... อ่านต่อ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเข้าชมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ที่  https://epa.onep.go.th/... อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง

  การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดระยอง... อ่านต่อ

สผ.จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สผ. จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์สวีท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetings... อ่านต่อ

slot deposit pulsa tanpa potongan