โครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

การพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ตามนโยบายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเป็น ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายของภาครัฐ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ... อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและเป็นกรอบในการผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดแนวทางและมาตรการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในระยะสั้น (๑ – ๕ ปี) รวมทั้งสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง แผนและทิศทางการพัฒนาระดับโลกและภูมิภาค อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) และแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ดังผังแสดงความเชื่อมโยงในภาคผนวก ก ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติงาน (แผนงาน) โครงการ/กิจกรรม... อ่านต่อ

The 5th ASEAN Environmentally Sustainable Cities(ESC) Award and 4th Certifications of Recognition

  Download (PDF)⇒⇒⇒ESC _ COR 2021 Booklet_RE... อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำผังชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และได้จัดทำ “แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง” เพื่อเป็นความรู้ด้านวิชาการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาชน และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเครื่องมือ “ผังชุมชน” ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และมีศักยภาพในการติดตามประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำผังชุมชนฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดทำผังชุมชนฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคส่วนที่สนใจ นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมให้ยั่งยืนต่อไป Download เอกสาร (PDF)>>>>แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทาการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง Download เอกสาร (DOCX)>>>>แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง... อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนความร่วมมือฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและทุกท่านที่สนใจ ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียนต่อไป Download เอกสาร (PDF)>>> การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน... อ่านต่อ