สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ

Infographic พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประกาศโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 43-45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกลไก ควบคุม และยับยั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินการใด ๆ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยวิธีอื่น ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประกาศมีทั้งหมด 10 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ถนนสายต้นยางนา จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน พื้นที่ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.กระบี่ พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.พังงา พื้นที่ จ.ภูเก็ต และบริเวณทะเลโดยรอบ พื้นที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถดาวน์โหลด Infographic พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1HVBZ8GMxwnMQNoIUTS5YssxHX_rYhV38/view?usp=sharing... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาตรการที่สำคัญ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และ ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

มาตรการที่สำคัญ ตามกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

มาตรการที่สำคัญ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาตรการที่สำคัญ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561... อ่านต่อ

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ

การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สผ. โดย กชพ. ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่และลำพูน โดยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน... อ่านต่อ

การอบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ

การอบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศ ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน   ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๙ ชั้น ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)... อ่านต่อ

slot deposit pulsa tanpa potongan