- No Found -

การพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco City)

[video width="720" height="480" mp4="https://eurban.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/07/เมืองมาย100.mp4"][/video]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวลด้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗... อ่านต่อ

โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

               การจัดทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังพังงา โดยได้จัดกิจกรรมในการ ศึกษา สำรวจ และพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙... อ่านต่อ

การสัมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การสัมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Sapphire Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ... อ่านต่อ