การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... (ฉบับที่ปรับแก้ไข) ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวม 4 ตำบล

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (more…)

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลฯ ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

กำหนดการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (more…)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... (รายตำบล)

ในระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

(more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยนายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน (more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 (more…)

การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ฉบับ

การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ฉบับ

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2566
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2566
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2566
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
 
   

สผ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร “คดีทุจริตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "คดีทุจริตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างที่ต้องจัดทำ IEE/EIA"  ในการอบรมหลักสูตร การไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ให้กับบุคคลากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ 35 คน

สผ. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดระเบียบป้าย

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สผ. โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)ประชุมหารือในประเด็นการจัดระเบียบป้าย โดยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม (more…)

สผ. หารือเขตพญาไท เรื่องการจัดระเบียบป้าย

สผ. โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท ในประเด็นการจัดระเบียบป้ายในพื้นที่เขตพญาไท เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท (more…)

สผ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา”อนาคตพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า เริ่มต้นที่การจัดการน้ำ”

สผ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา"อนาคตพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า เริ่มต้นที่การจัดการน้ำ" (more…)

การเสวนาหัวข้อ “การแบ่งเขตพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลสำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล: การประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

(more…)

สผ. ร่วมกับกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระเบียบป้าย

สผ. โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระเบียบป้ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (more…)

ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเข้าชมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ที่  https://epa.onep.go.th/

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง

(more…)

สผ.จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สผ. จัดประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์สวีท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Zoom Meetings (more…)

1 2 3 5

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... (รายตำบล)

ในระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

(more…)

สผ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร “คดีทุจริตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สผ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ "คดีทุจริตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในพื้นที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างที่ต้องจัดทำ IEE/EIA"  ในการอบรมหลักสูตร การไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ให้กับบุคคลากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ 35 คน

สผ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา”อนาคตพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า เริ่มต้นที่การจัดการน้ำ”

สผ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา"อนาคตพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า เริ่มต้นที่การจัดการน้ำ" (more…)

การเสวนาหัวข้อ “การแบ่งเขตพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลสำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล: การประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

(more…)

ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเข้าชมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ที่  https://epa.onep.go.th/

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง

 

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 จังหวัดระยอง

(more…)

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2565

กฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลหนองไร่ ตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และตำบลพนานิคม ตำบลมะขามคู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565  

การสำรวจพื้นที่คูคลอง และระบบการจัดการน้ำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ซึ่งนำโดย นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ และเจ้าหน้าที่ ทน. เข้าร่วมสำรวจพื้นที่คูคลองต่าง ๆ และระบบการจัดการน้ำในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) โดยกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 90.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน 24 คน โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เสนอวาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง และเสนอวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ
 • การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ฉบับ
 • การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กรณีการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (2 กรณี)
 • คดีหมายเลขดำที่ ฟส. 8/2562
 • โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายใต้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ฉบับ
เรื่องเพื่อพิจารณา
 • การยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ในพื้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง
 • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558 ออกไปอีก 2 ปี
 • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ออกไปอีก 2 ปี
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และรับรองมติการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ เพื่อเสนอ กก.วล. ต่อไป

slot deposit pulsa tanpa potongan