การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและผังความเหมาะสมในการใช้พื้่นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน รายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด (more…)

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศพื้นที่ภาคเหนือ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน) ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน ครั้งที่ 2 โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง แผละผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) (more…)

การสำรวจพื้นที่คูคลอง และระบบการจัดการน้ำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ซึ่งนำโดย นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ และเจ้าหน้าที่ ทน. เข้าร่วมสำรวจพื้นที่คูคลองต่าง ๆ และระบบการจัดการน้ำในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนและผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง) แผนและผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนและผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง) แผนและผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ณ พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) (more…)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๔๒ คน เข้าร่วมประชุม (more…)

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

--------------------------------------------------------------

สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล (more…)

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

--------------------------------------------------------------

สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม (more…)

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

--------------------------------------------------------------

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. มากกว่า ๒๖๐ คน การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. และการรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น อาทิ นิยามและประเภทพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเป้าหมายของแนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อน/สนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง เห็นว่าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวในทุกภาคของประเทศ    

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 มีนาคม 2565 ผ่าน Web Conference

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จัดประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการทำงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระวุฒิ พูลแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวต้อนรับ และนางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษา จำนวน ๒๓ คน การประชุมหารือฯ เริ่มด้วยการนำเสนอผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อรายงานและแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ ข้อมูลเชิงลึกที่เทศบาลมี การเชื่อมต่อข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำที่มีการตรวจวัด ทั้งนี้ เทศบาลตำบล บ้านฉางยินดีที่จะดำเนินงานร่วมกับ สผ. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการดำเนินงานที่จะยกระดับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบให้เทศบาลต่าง ๆ ต่อไป

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 2 มีนาคม 2565

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จัดประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผน การทำงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม กล่าวต้อนรับ และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลท่าข้าม กำนันตำบลท่าข้าม ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษา จำนวน ๓๐ คน การประชุมหารือฯ เริ่มด้วยการนำเสนอผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อรายงานและแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ ข้อมูลเชิงลึก ที่เทศบาลมี และการเชื่อมต่อข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน .๕ ไมครอน (PM2.5) และคุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าข้ามยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับ สผ. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการดำเนินงานที่จะสนับสนุนให้เทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นต้นแบบให้เทศบาลต่าง ๆ ต่อไป

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 2 มีนาคม 2565

การประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จัดประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการทำงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวแนะนำโครงการและการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และที่ปรึกษา จำนวน ๒๘ คน   การประชุมหารือฯ เริ่มด้วยการนำเสนอผลการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด การเชื่อมต่อและนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อรายงานและแสดงผลด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน โดยที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ ข้อมูลเชิงลึกที่เทศบาลมี การเชื่อมต่อข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูปริมาณและคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เทศบาลนครแหลมฉบังยินดีที่จะดำเนินงานร่วมกับ สผ. และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังมอบนโยบาย

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๒ (12th East Asia Summit High - Level Seminar on Sustainable Cities: 12th EAS - HLS) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยได้รับเกียรติจาก Mr Phouvong Luangxaysana, Vice Minister กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. SHODA Yutaka, Vice Minister for Global Environmental Affairs กระทรวงสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น และ Dr. Sugumari Shanmugam, Undersecretary, Climate Change Division กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ มาเลเซีย ร่วมเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๑ (SDG 11) และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอข้อริเริ่มใหม่เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ภายในปี ๒๐๓๐ โดยการประชุม แบ่งเป็นการบรรยายและการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการจัดการของเสียและขยะพลาสติกในทะเล การปรับตัวและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจ (Voluntary Local Review: VLR) และแนวทางบูรณาการสู่เมืองที่ยั่งยืนและเมืองคาร์บอนต่ำ รวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGsFrontrunner Cities ที่แล้วเสร็จและกรอบการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่สอง ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของ AWGESC ทั้ง ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน จำนวนมากกว่า ๑๓๐ คน สำหรับประเทศไทยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศของ AWGESC เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานและเทศบาลที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กชพ. Download PDF⇒⇒⇒R_onepage 12 th HLS

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีรวมทั้งมีภารกิจขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ กชพ. จึงจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอิศรพันธ์กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมหารือฯ จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง (นายสมชาย จริยเจริญ) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยนางชรินี สุวรรณทัต ผอก.สิ่งแวดล้อมชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการเรื่องภูมินิเวศไว้ในงานพัฒนาเมืองของแต่ละหน่วยงานรวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกผลักดันเมืองต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานภูมินิเวศ เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการการจัดทำแผนผังการพัฒนาเมือง การนำสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีต่อไป

พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)

 

พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom

--------------------------------------------------------------

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)  ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก H.E. DATO  LIM JOCK  HOI เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานและกล่าวเปิด Ms. Siti Nurbaya Bakar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้มอบรางวัลฯ และ นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลฯ โดยนายวราวุธ ศิลปาอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้ง ๔ แห่ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า ๑๒๐ คน เทศบาลของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้ (๑) ประเภทเสนอโดยประเทศ ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (๒) ประเภทแข่งขัน เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้รับรางวัล Certificates of Recognition ได้แก่ - เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านอากาศ (Clean Air) - เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านน้ำ (Clean Water) - เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land)

H.E. DATO  LIM JOCK  HOI เลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปาอาชา

   

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

1 2 3

การสำรวจพื้นที่คูคลอง และระบบการจัดการน้ำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ซึ่งนำโดย นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ และเจ้าหน้าที่ ทน. เข้าร่วมสำรวจพื้นที่คูคลองต่าง ๆ และระบบการจัดการน้ำในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (more…)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) โดยกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings จำนวน ๒๔ คน โดยฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอวาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง และเสนอวาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ
  • การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ
  • การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการกระทำผิดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (๒ กรณี)
  • คดีหมายเลขดำที่ ฟส. ๘/๒๕๖๒
  • โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายใต้ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ ฉบับ
เรื่องเพื่อพิจารณา
  • การยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯ ในพื้นคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง
  • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี
  • การขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปอีก ๒ ปี
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ และรับรองมติการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ เพื่อเสนอ กก.วล. ต่อไป