อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียวและนันทนาการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ที่มีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต
(๓) ดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๔) ประสานและผลักดันให้มีการนำนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการปรับปรุงกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ มาตรการจูงใจและระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
(๗) กลั่นกรอง ให้ความเห็น และเสนอแนะต่อโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเสนอแนะองค์กรบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

 • นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

  ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชมุชนและพื้นที่เฉพาะ

  • นางลักขณา ปรากฏชื่อ

   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

  • นางชรินี สุวรรณทัต

   ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

  • นายวีรนิต ฐานสุพร

   ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  • นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว

   ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางลักขณา ปรากฏชื่อ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางสาววิภา สุขผิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ จำนงค์บุตร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวน้ำฝน ภู่ทิม

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ สงวนสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายอภิชา ทองโสภา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายกฤติรัตน์ วรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวศิริพา เงาแจ้ง

เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

นางชรินี สุวรรณทัต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

นายวิทยา ตั้งพิทยาเวทย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายกฤษฎา ชีวีวัฒน์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

 
นายหฤษิฏ วงษ์ดารา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ

 

 

นางสาวพีรยา บุญสำเร็จ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวกนกวรรณ ไชยคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวอนุรดา ลาตีฟี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

นายวีรนิต ฐานสุพร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวสิวินีย์ ดิลกรัตนพิจิตร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

 

นางกิตติมา แสงสี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นายบุณณ์เดชน์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาวศศิธร สำเนียงวรรณ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นายภักดี นุ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวเบญจพร ธนวิโรจน์กุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวสันติภาวี นิพนธ์กิจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เนตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

 

นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

นางสาวอรสุภาว์ สายเพชร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

 

นางสาวกัญติยา สดใส

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นางสาวกัญญ์ศิริ ใจมุ่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 

นายดาวเด่น สุวรรณเชษฐ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

slot deposit pulsa tanpa potongan