แนวทางการขับเคลื่อน การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

“แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” มีความเชื่อมโยงกับ “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน” ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคยจัดทำและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริบทของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันภัยพิบัติ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้พื้นที่สีเขียวมีปริมาณและคุณภาพที่ลดลง ดังนั้น เพื่อตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) บริบทการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเมือง ดังนั้น จึงเห็นควรผลักดัน “แนวทางการขับเคลื่ฏอนการจัดการพื้นที่สีเขียว อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และบูรณการความร่วมมือต่อไป   Download PDF⇒⇒⇒แนวทางการขับเคลื่อนฯ ฉบับย่อ(1)... อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและเป็นกรอบในการผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดแนวทางและมาตรการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในระยะสั้น (๑ – ๕ ปี) รวมทั้งสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง แผนและทิศทางการพัฒนาระดับโลกและภูมิภาค อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) และแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ดังผังแสดงความเชื่อมโยงในภาคผนวก ก ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติงาน (แผนงาน) โครงการ/กิจกรรม... อ่านต่อ

The 5th ASEAN Environmentally Sustainable Cities(ESC) Award and 4th Certifications of Recognition

  Download (PDF)⇒⇒⇒ESC _ COR 2021 Booklet_RE... อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำผังชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และได้จัดทำ “แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง” เพื่อเป็นความรู้ด้านวิชาการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาชน และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเครื่องมือ “ผังชุมชน” ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และมีศักยภาพในการติดตามประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำผังชุมชนฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดทำผังชุมชนฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคส่วนที่สนใจ นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมให้ยั่งยืนต่อไป Download เอกสาร (PDF)>>>>แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทาการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง... อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนความร่วมมือฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและทุกท่านที่สนใจ ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียนต่อไป Download เอกสาร (PDF)>>> การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวลด้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗... อ่านต่อ

โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

               การจัดทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังพังงา โดยได้จัดกิจกรรมในการ ศึกษา สำรวจ และพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อาเภอคุระบุรี อาเภอตะกั่วป่า อาเภอท้ายเหมือง อาเภอทับปุด อาเภอเมืองพังงา อาเภอตะกั่วทุ่ง และอาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓... อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓... อ่านต่อ

- No Document Found -

แนวทางการขับเคลื่อน การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

“แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” มีความเชื่อมโยงกับ “แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน” ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคยจัดทำและผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริบทของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันภัยพิบัติ ข้อจำกัดด้านพื้นที่ ทำให้พื้นที่สีเขียวมีปริมาณและคุณภาพที่ลดลง ดังนั้น เพื่อตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) บริบทการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเมือง ดังนั้น จึงเห็นควรผลักดัน “แนวทางการขับเคลื่ฏอนการจัดการพื้นที่สีเขียว อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และบูรณการความร่วมมือต่อไป   Download PDF⇒⇒⇒แนวทางการขับเคลื่อนฯ ฉบับย่อ(1)... อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและเป็นกรอบในการผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดแนวทางและมาตรการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานในระยะสั้น (๑ – ๕ ปี) รวมทั้งสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง แผนและทิศทางการพัฒนาระดับโลกและภูมิภาค อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) และแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ดังผังแสดงความเชื่อมโยงในภาคผนวก ก ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน มีกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ๕ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติงาน (แผนงาน) โครงการ/กิจกรรม... อ่านต่อ

The 5th ASEAN Environmentally Sustainable Cities(ESC) Award and 4th Certifications of Recognition

  Download (PDF)⇒⇒⇒ESC _ COR 2021 Booklet_RE... อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำผังชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และได้จัดทำ “แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง” เพื่อเป็นความรู้ด้านวิชาการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาชน และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเครื่องมือ “ผังชุมชน” ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และมีศักยภาพในการติดตามประเมินผล โดยคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำผังชุมชนฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดทำผังชุมชนฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และภาคส่วนที่สนใจ นำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมให้ยั่งยืนต่อไป Download เอกสาร (PDF)>>>>แนวทางการจัดทำผังชุมชนเพื่อกำหนดทิศทาการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง... อ่านต่อ

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองน่าน เพื่อเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ มีมติเห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนความร่วมมือฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนและทุกท่านที่สนใจ ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียนต่อไป Download เอกสาร (PDF)>>> การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชน... อ่านต่อ