พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

มาตรการที่สำคัญ ตามกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

Infographic พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประกาศโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 43-45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกลไก ควบคุม และยับยั้งการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินการใด ๆ ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ควบคู่กับการดำเนินงานด้วยวิธีอื่น ปัจจุบันพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประกาศมีทั้งหมด 10 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ถนนสายต้นยางนา จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน พื้นที่ป่าดูนลำพัน จ.มหาสารคาม พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.กระบี่ พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่แนวชายฝั่งทะเล จ.พังงา พื้นที่ จ.ภูเก็ต และบริเวณทะเลโดยรอบ พื้นที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน และเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ อ.บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถดาวน์โหลด Infographic พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1HVBZ8GMxwnMQNoIUTS5YssxHX_rYhV38/view?usp=sharing... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาตรการที่สำคัญ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และ ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557... อ่านต่อ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

มาตรการที่สำคัญ ตามกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562... อ่านต่อ