การอบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ

การอบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศ
ในพื้นที่ภาคเหนือ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน

 

ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๙ ชั้น ๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ดำเนินโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ในการนี้ กชพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษาโครงการฯ จัดการอบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๙ ชั้น ๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) โดยได้เชิญผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ การอบรมมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติในการใช้งานระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ