การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สผ. โดย กชพ. ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่และลำพูน โดยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

ในการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๖ พื้นที่ ซึ่งได้ผ่านการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาดังกล่าวไปประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนในการติดตามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๑๔๕ คน ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่และลำพูน

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ