การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. (ฉบับที่ปรับแก้ไข) ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวม 4 ตำบล เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลฯ ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

กำหนดการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. (รายตำบล) ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ