การสัมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

การสัมนาเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม Sapphire Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีรวมทั้งมีภารกิจขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ กชพ. จึงจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอิศรพันธ์กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมหารือฯ จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง (นายสมชาย จริยเจริญ) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยนางชรินี สุวรรณทัต ผอก.สิ่งแวดล้อมชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการเรื่องภูมินิเวศไว้ในงานพัฒนาเมืองของแต่ละหน่วยงานรวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกผลักดันเมืองต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ... อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)

  พิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom ————————————————————–            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)  ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม... อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Webex Meeting นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๕ คน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ (๑) สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙ (๒) ผลการพิจารณารางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) และ... อ่านต่อ