การประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีรวมทั้งมีภารกิจขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ กชพ. จึงจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอิศรพันธ์กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมหารือฯ จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง (นายสมชาย จริยเจริญ) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยนางชรินี สุวรรณทัต ผอก.สิ่งแวดล้อมชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการเรื่องภูมินิเวศไว้ในงานพัฒนาเมืองของแต่ละหน่วยงานรวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกผลักดันเมืองต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานภูมินิเวศ เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการการจัดทำแผนผังการพัฒนาเมือง การนำสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีต่อไป

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและผังความเหมาะสมในการใช้พื้่นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน รายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด... อ่านต่อ

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศพื้นที่ภาคเหนือ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน) ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน ครั้งที่ 2 โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง แผละผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)... อ่านต่อ

การสำรวจพื้นที่คูคลอง และระบบการจัดการน้ำพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) ซึ่งนำโดย นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ และเจ้าหน้าที่ ทน. เข้าร่วมสำรวจพื้นที่คูคลองต่าง ๆ และระบบการจัดการน้ำในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ... อ่านต่อ