การประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีรวมทั้งมีภารกิจขับเคลื่อนแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ กชพ. จึงจัดให้มีการประชุมหารือแนวทางพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอิศรพันธ์กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมหารือฯ จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง (นายสมชาย จริยเจริญ) ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ โดยนางชรินี สุวรรณทัต ผอก.สิ่งแวดล้อมชุมชน และหน่วยงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมือง และร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการเรื่องภูมินิเวศไว้ในงานพัฒนาเมืองของแต่ละหน่วยงานรวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ทั้งนี้ กรอบแนวคิดและทิศทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกผลักดันเมืองต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานภูมินิเวศ เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการการจัดทำแผนผังการพัฒนาเมือง การนำสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานภูมินิเวศ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีต่อไป

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ