การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้
ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.

                      องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เข้าหารือ สผ. เพื่อนำเสนอโครงการ Urban Resilience Building and Nature (URBAN) เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน และมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. นางชรินี สุวรรณทัต ผอ.กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กชพ. นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กปอ. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กชพ. และ กปอ. เข้าร่วม

โครงการ URBAN มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลง (resilience) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (nature-based solution) โดยดำเนินการนำร่องใน 2 เทศบาล ที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี โดย สผ. พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกำกับโครงการ (project steering committee) ซึ่ง IUCN จะมีการประสานงานในรายละเอียดต่อไป

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.                       องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เข้าหารือ สผ. เพื่อนำเสนอโครงการ Urban Resilience Building and Nature (URBAN) เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 –... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ