การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๒ (12th East Asia Summit High – Level Seminar on Sustainable Cities: 12th EAS – HLS) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยได้รับเกียรติจาก Mr Phouvong Luangxaysana, Vice Minister กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mr. SHODA Yutaka, Vice Minister for Global Environmental Affairs กระทรวงสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น และ Dr. Sugumari Shanmugam, Undersecretary, Climate Change Division กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ มาเลเซีย ร่วมเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๑ (SDG 11) และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอข้อริเริ่มใหม่เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเมืองสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ภายในปี ๒๐๓๐ โดยการประชุม แบ่งเป็นการบรรยายและการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการจัดการของเสียและขยะพลาสติกในทะเล การปรับตัวและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่นโดยสมัครใจ (Voluntary Local Review: VLR) และแนวทางบูรณาการสู่เมืองที่ยั่งยืนและเมืองคาร์บอนต่ำ รวมทั้ง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGsFrontrunner Cities ที่แล้วเสร็จและกรอบการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่สอง

ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) ของ AWGESC ทั้ง ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน จำนวนมากกว่า ๑๓๐ คน สำหรับประเทศไทยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศของ AWGESC เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานและเทศบาลที่ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ กชพ.

Download PDF⇒⇒⇒R_onepage 12 th HLS

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ