การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

————————————————————–

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. มากกว่า ๒๖๐ คน

การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. และการรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น อาทิ นิยามและประเภทพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเป้าหมายของแนวทางขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อน/สนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง เห็นว่าอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวในทุกภาคของประเทศ

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. (ฉบับที่ปรับแก้ไข) ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวม 4 ตำบล เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลฯ ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

กำหนดการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอปะทิว ที่ว่าการอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จ.ชุมพร พ.ศ. ….

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. (รายตำบล) ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร... อ่านต่อ