การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

การประชุมทางไกล

————————————————————–

สผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มากกว่า ๒๕๐ คน

การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยนางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. และการรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ควรคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต้นไม้ เช่น รุกขกรรม เป็นต้น รวมทั้ง ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูก ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อน/สนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง ให้ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะต่อประชากรที่บรรลุตามเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก (ไม่น้อยกว่า ๕ ตร.ม./คน) อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองเลย

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ