การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙

(19th Meeting of ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 19th AWGESC)

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผ่าน Zoom

————————————————————–

           สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๙ (19th Meeting of ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 19th AWGESC) ผ่าน Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี Dr. Nagulendran Kangayatkarasu ประธานคณะทำงาน AWGESC เป็นประธานการประชุม Dr. Aung Myint Maw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ (Host Country) เป็นรองประธานการประชุม พร้อมผู้แทนคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยมี Dr. Vong Sok สำนักเลขาธิการอาเซียน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สำหรับประเทศไทย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม รวมทั้ง องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งสิ้น ๗๗ คน

การประชุม AWGESC ครั้งนี้ มีผลการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ ข้อเสนอตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ยั่งยืน ด้านพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์
ที่ร่วมกันพัฒนา และผลการเสนอเมืองของประเทศไทย เข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้

(๑) ประเภทเสนอโดยประเทศ ได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ (5th ASEAN ESC Award) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

(๒) ประเภทแข่งขัน เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้รับรางวัล Certificates of Recognition ได้แก่

– เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านอากาศ (Clean Air)

– เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านน้ำ (Clean Water)

– เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land)

ทั้งนี้ ผลการประชุม AWGESC จะเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๒ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

 

 

 

 

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ