การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ และรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕

และรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

(Selection Panel Meeting of the 5th ASEAN ESC Award & 4th Certificates of Recognition 2021)

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผ่าน Zoom

————————————————————–

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๕ และรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ (Selection Panel Meeting of the 5th ASEAN ESC Award & 4th Certificates of Recognition 2021) ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ผ่าน Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. โดยมี Dr. Nagulendran Kangayatkarasu ประธานคณะทำงาน AWGESC เป็นประธานการประชุม Dr. Aung Myint Maw สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ (Host Country) เป็นรองประธานการประชุม พร้อมผู้แทนคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียน Dr. Vong Sok ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สำหรับประเทศไทย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทย เป็นกรรมการในการคัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (selection panel) โดยในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) ดังนี้

๑. ประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) ได้แก่ เทศบาลนครยะลา

๒. ประเภทแข่งขัน (Certificates of Recognition) เมืองขนาดเล็ก (Small City) ได้แก่

๒.๑ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านอากาศ (Clean Air)

๒.๒ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านน้ำ (Clean Water)

๒.๓ เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเมืองขนาดเล็ก (Small City) ด้านขยะและพื้นที่

สีเขียว (Clean Land)

โดยผลการประชุมต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ/กชพ. รวมทั้งสิ้น ๔๗ คน

 

 

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ