การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและผังความเหมาะสมในการใช้พื้่นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน รายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ในการนี้ กชพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ี 1/2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ กยผ. กธศ. และ กปอ. เข้าร่วมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนและผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา โครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและผังความเหมาะสมในการใช้พื้่นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน รายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ในการนี้ กชพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ี 1/2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) โดยมี ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ กยผ. กธศ. และ... อ่านต่อ

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศพื้นที่ภาคเหนือ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน) ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงาน ครั้งที่ 2 โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง แผละผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)... อ่านต่อ