การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565

——————————————————————–

                      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์  ในการนี้ กชพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผอ.กชพ. เป็นประธานการประชุม ผอก.สิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สมาคมผังเมืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ กยผ. กธศ. และ กปอ.

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนและผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง) แผนความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัด ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนและผลักดันการนำแผนผังภูมินิเวศสู่การปฏิบัติ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสำหรับนำไปปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ จะนำผลการศึกษาเสนอคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือต่อไป

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE

การประชุมหารือร่วมกับ IUCN โครงการ URBAN RESILIENCE เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เวลา 13.30 – 16.00 น.... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 ——————————————————————–                       สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือและแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนรายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์  ในการนี้ กชพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์... อ่านต่อ

สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การรายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถเรียกดูเอกสารได้ตาม Link ที่ปรากฎด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1hNqB4BbES00gDjQgl2mlUDbE-LEleeID/view?usp=sharing... อ่านต่อ