การกระชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

การกระชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00น. ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การเสวนาหัวข้อ “การแบ่งเขตพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลสำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล: การประยุกต์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่... อ่านต่อ

สผ. ร่วมกับกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระเบียบป้าย

สผ. โดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดระเบียบป้ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... อ่านต่อ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2565 สผ. โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเข้าชมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ที่  https://epa.onep.go.th/... อ่านต่อ