• ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข่าวสารและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

บทความองค์ความรู้

 • ฐานข้อมูลต้นยางนา
 • สิ่งแวดล้อมมลทัศน์
 • สถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2560
 • ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
 • พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2562
โครงการจัดทำแผนและผังการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ รับทราบ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และมีข้อสังเกตุให้ “เลือกดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ในพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่นำร่อง อาทิ เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า แหล่งโบราณสถาน และให้ดำเนินการในเชิงพื้นที่ เช่น ภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์เมืองชายฝั่งทะเล ภูมิทัศน์ชนบท เป็นต้น” 
    
Read More

 

SI KB

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดกระบี่

SI CR

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดด๎านความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงราย

Read Moreโครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

krabi14

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มิ.ย. 62

กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง สถานะภาพการดำเนินการ

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้พื้นที่ป่าดูนลำพัน บ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 59 ก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2539)

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553

- บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553)

 

- ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 1 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 175 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

 

- ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) 

 

- ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 179 ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)  

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 219 ง วันที่ 15 กันยายน 2558)

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 16 มีนาคม 2558)

 ** ข้อมูลต้นยางต้นขี้เหล็กในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม **

5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และ ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

- บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 91 ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

- ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 138 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2562)  New !!!!

6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559

บังคับใช้แล้ว 31 มีนาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76 ง วันที่ 31 มีนาคม 2559)

7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559

บังคับใช้แล้ว 31 มีนาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76 ง วันที่ 31 มีนาคม 2559)

8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 311 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2560)

9. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 29 มิถุนายน 2561)

 

10. กฎกระทรวงกำหนดให้พนื้ที่ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ
และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ เป็นเขตพนื้ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2562

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 24 ก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 )  New !!!!

11. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 

12. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางแก้ว ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

13. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....

อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา

14. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา

 

15. กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

 อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดนครสวรรค์พิจารณา

16. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา

 หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จาก ราชกิจจานุเบกษา

Read More

บอกเล่าข่าวฝาก

App กชพ.

                          

Logo002 

ที่ตั้งสำนักงาน

world-map

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 02 265 6567